XXXV. Gozdarski študijski dnevi 2019

Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom

Znanstveno posvetovanje

GOZDNA TLA V TRAJNOSTNEM GOSPODARJENJU Z GOZDOM

11. april 2019

Ljubljana

 

Izhodišča:

Nadzorni in regulativni mehanizmi vzdrževanja in razvoja gozdnega ekosistema so pod vplivom zunanjih dejavnikov, ki jih predvsem povzroča človek. Vpliv slednjih je vseskozi dinamičen, pri čemer se pojavljajo vedno nova (ne)ravnovesja, ki lahko vplivajo na delovanje gozdnih tal, kot enega najpomembnejših elementov gozdnega ekosistema. V kolikor se ravnovesje v razmerju gozd-človek poruši, je potrebno prilagoditi nabor ukrepov gospodarjenja z gozdom.

Posvet 35. Gozdarski študijski dnevi je posvečen pregledu trenutnih dognanj in izkušenj v zvezi z delovanjem in varovanjem gozdnih tal. Obravnavali bomo ukrepe, načrtovane - vodene - kontrolirane s strani človeka, ki vplivajo na procese gospodarjenja z gozdom in naravne procese v gozdnih tleh (ali so v sozvočju ali otežujejo naravne procese); kakšen je njihov medsebojni učinek oz. sinergija; ali in kako se učinek ukrepov spreminja pri različicah človekovega poseganja v gozdni ekosistem in kako le to lahko bolje načrtujemo, upravljamo, kontroliramo v smeri željenega vzajemnega pozitivnega učinka med naravnimi procesi in ukrepi gospodarjenja z gozdom.

Poleg omenjenih tematik pozdravljamo prispevke, ki se obravnavajo naslednje vsebine:

- zakonodaja in politike (zakonodajni okvirji in politike, ki opredeljujejo širši kontekst varovanja gozdnih tal),

- funkcije in ekosistemske storitve tal (varovalna, proizvodna, hidrološka, rekreacijska),

- procesi degradacije tal (in okolja) (erozija, onesnaževanje, zbijanje, zakisanje, zasoljevanje, urbanizacija, siromašenje - iznos hranil),

- vpliv tehnologij in organizacije del (načrtovanje, priprava, izvedba, kontrola - ocenjevanje poškodovanosti tal, dostopnost gozdov),

- učinki motenj (vremenskih ujm, požarov, itd.) na gozdna tla (gojenje gozdov, izbor drevesnih vrst, načrtovanje, varstvo gozdov),

- vpliv prostoživečih živali na gozdna tla,

- ekonomika prilagajanja izvedbe gospodarskim ukrepov potrebam varovanja tal,

- načrtovalski vidiki varovanja tal (pomen gozdnih tal pri različnih ravneh GGN),

- metode preučevanja tal (lastnosti, stanja, procesov, poškodb).

Vabimo vas, da se s prispevkom aktivno vključite v pripravo in izvedbo 35. GŠD, Gozdarskih študijskih dni, predstavite vaše področje dela, novejše izzive s katerimi se soočate in predloge inovativnih rešitev.

Spletna stran CRP projekta z naslovom "Vpliv strojne sečnje na gozd in določitev meril za njeno uporabo"

 

[ na vrh strani ]

BFGO Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko © 2019