DOMOV

         

     Gradiva
Do videoposnetka lahko dostopate na spodnji povezavi:

Predvajaj posnetek (5 ur 25 minut)
Geslo: Qr5JyJPM


Dodatna razlaga odgovora v četrtem delu razprave na vprašanji dr. Mojce Nastran (od 4:43:47 do 4:45:34), Luka Šparl (KP TRŠh):
1: Glede na to, da imajo gozdovi KP TRŠh (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski Hrib) poudarjeno socialno in ekološko funkcijo, me zanima, če in kako se ti funkciji
združujeta in kako se rešujejo konflikti.

Varovanje habitatov vseh treh vrst poteka na območju obeh ošjih zavarovanih območij (NR Mostec in Mali Rošnik), širše na območju celotne ekosistemske naravne vrednote Rožnik - ...,
pa tudi specifično - na območju potoka Mostec. Tam je še posebno poudarjena ekološka funkcija varstva biotske raznovrstnosti. Dejansko kot upravljavec upoštevamo obe, ne glede na
potek meja naravnih vrednot, prvenstveno z načrtovanjem usmerjanja obiska parka in območjih namenjenih rekreaciji. Ekološka vloga je najbolj izrazita prav tam, kjer imamo potrjena
območja razširjenosti ogroženih vrst, posredno je upoštevana še s samim načrtovanjem ukrepov.

2. Kako je z upravljanje obiskovalcev v primerih ranljivih naravnih rezervatov?
Gibanje in obisk po parku kontinuirano spremljamo s senzorji, ki so nameščeni na nekaterih najobčutljivejših in najbolj obiskanih območjih. Na podlagi dobljenih podatkov
in ob pomoči deležnikov v prostoru si prizadevamo, da nekatera območja uredimo za obisk in druga postopoma ukinjamo.


Sporočilo o napaki: Pri razglasitvi rezultatov v četrtek, 26. novembra 2020 v okviru 36. gozdarskih študijskih dni je prišlo do tipkarske napake pri priimku zmagovalca.
Zmagovalec je Bošo Bradaškja in ne Božo Brdaškja, kot je navedeno v okviru razglasitve rezultatov. Za napako se zmagovalcu iskreno opravičujemo.


Do predstavitev lahko dostopate s klikom na spodnje povezave:

PREDAVANJA I: VPLIV GOZDOV NA VODNO BILANCO
 • Janez Kermavnar in Urša Vilhar: Vpliv zgradbe sestoja na prestrezanje padavin v urbanih gozdovih
 • Erika Kozamernik in Urša Vilhar: Pomen urbanih gozdov za varovanje vodnih virov
 • Urša Vilhar: Predlogi kazalnikov za spremljanje hidrološke funkcije gozdov
 • Peter Frantar in sod.: Gozd v vodnobilančnem modelu "mGROWA-SI"

 • PREDAVANJA II: ŠTUDIJE VODNIH EKOSISTEMOV
 • Mojca Golobič in sod.: Gozd in voda kot prvini prepoznavnosti slovenskih krajin
 • Jana Meljo in Nataša Smolar Žvanut: Gozd in posebna raba površinskih voda
 • Lidija Globevnik in Luka Snoj: Ekosistemi poplavnih površin v Evropi
 • Jernej Jevšenak in sod.: Voda kot omejujoč dejavnik debelinske rasti na padavinskem in višinskem transektu navadne smreke (Picea abies (L.) H. Karst.) v Sloveniji

 • PREDAVANJA III: UREJANJE HUDOURNIŠKIH OBMOČIJ
 • Barbara Žabota in sod.: Ocenjevanje aktivnosti skalnih podorov z uporabo dendrogeomorfologije in metode štetja poškodb na drevesih (neme priče)
 • Robert Robek in sod.: Nove prakse varstva pred hudourniki, erozijo in plazovi pri upravljanju državnih gozdov RS
 • Milan Kobal in sod.: Regionalno modeliranje pobočnih masnih premikov: določanje erozijske ogroženosti pred skalnimi podori in snežnimi plazovi na primeru
  hudourniškega območja Velika Pišnica
 • Miha Humar in sod.: Kako zaščititi les v ogrožajočem okolju?
 • Jože Papež in Milan Kobal: Sonaravno urejanje voda na hudourniških območjih

 • PREDAVANJA VI: FUNKCIJE GOZDA PRI GOSPODARJENJU Z VODO
 • Luka Šparl: Pomen gospodarjenja z gozdom za varstvo gozdnih potokov na primeru treh vrst Natura 2000, prednostnega evropskega varstvenega pomena,
  v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
 • Matjaž Guček in sod.: Obravnavanje naravnih nevarnosti in ogroženosti v gozdnogospodarskem načrtovanju
 • Janez Pirnat in sod.: Kako vplivajo nastajajoči sloji hidrografije na funkcije gozdov?

 • Lokacija

  Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Večna pot 83
  1000
  Ljubljana
  Slovenija
  +386 1 3203 520

  Povezave

  Biotehniška fakulteta
  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
  Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko

  Kontaktne osebe

  izr. prof. dr. Janez Pirnat
  janez.pirnat@bf.uni-lj.si
  +386 1 3203 524
   
  doc. dr. Milan Kobal
  milan.kobal@bf.uni-lj.si
  +386 1 3203 529
              © 2020 Katedra za krajinsko znanost in geoinformatiko. All rights reserved.